Giải câu 2.49 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 2.49: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) và $\frac{7}{15}$

b) ; $\frac{7}{15}$ và $\frac{4}{27}$

Bài làm:

a) Ta có BCNN(9, 15) = 45 nên chọn mẫu chung là 45. Ta được:

b) Ta có BCNN(12; 15; 27) = 540

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021