Giải câu 3 bài bảng chia 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 sgk toán lớp 3

Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

Bài làm:

Tóm tắt:

  • 8 mảnh: 32 m
  • 1 mảnh: ? m

Bài giải:

Một mảnh vài dài số m là:

32 : 8 = 4 (m)

Đáp số: 4 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021