Giải câu 3 trang 96 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 toán 2 VNEN

Tìm :

a. + 7 = 44 b. - 24 = 10

Bài làm:

a. + 7 = 44 b. - 24 = 10

= 44 - 7 = 10 + 24

= 37 = 34

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021