Giải câu 4 trang 120 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 120 toán 2 VNEN

a. Thùng bé đựng 46k nước, thùng to đựng nhiều hơn thùng bé 24l nước. Hỏi thùng to đựng bao nhiêu lít nước?

b. Bao gạo cân nặng 32kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 5kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

a. Thùng to đựng được số lít nước là:

46 + 24 = 70 (lít nước)

Đáp số: 70 lít nước

b. Bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là:

32 - 5 = 27 (kg)

Đáp số: 27 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021