Giải câu 1 trang 99 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 99 toán 2 VNEN

Tính nhẩm:

15 - 7 = 16 - 9 = 17 - 9 = 15 - 8 =

15 - 6 = 16 - 8 = 17 - 8 = 18 - 9 =

Bài làm:

15 - 7 = 8 16 - 9 = 7 17 - 9 = 8 15 - 8 = 7

15 - 6 = 9 16 - 8 = 8 17 - 8 = 9 18 - 9 = 9

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021