Giải câu 4 trang 19 toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 19 sgk toán tiếng anh 4

Fill in the given sequences with the next consecutive natural numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 909; 910; 911;....;.....;....;....;.....

b. 0; 2; 4; 6;...;.....;....;....;.....;....;.....

c. 1; 3; 5; 7;....;.....;....;.....;....;.....

Bài làm:

a. 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916.

b. 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

c. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021