Giải câu 4 trang 5 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 5 VNEN toán 4 tập 1

Tìm :

a. + 928 = 1234 b. x 2 = 4716

- 337 = 6528 : 3 = 2057

Bài làm:

a. + 928 = 1234 b. x 2 = 4716

= 1234 - 928 = 4716 : 2

= 306 = 2358

- 337 = 6528 : 3 = 2057

= 6528 + 337 = 2057 x 3

= 6865 = 6171

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021