Giải câu 5 trang 17 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 17 toán 2 VNEN

Lan có 17 cái kẹo, Huệ có 23 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Bài làm:

Cả hai bạn Lan và Huệ có tất cả số kẹo là:

17 + 23 = 40 (cái kẹo)

Đáp án: 40 cái kẹo

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021