Giải toán VNEN 4 bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

  • 1 Đánh giá

Giải bài bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 129. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

* Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Ví dụ: Trong các số sau: 99; 1999; 108; 5643; 29385, em hãy viết vào vở:

  • Các số chia hết cho 9;
  • Các số không chia hết cho 9.

Trả lời:

  • Các số chia hết cho 9 là: 99, 108, 5643, 29385
  • Các số không chia hết cho 9 là: 1999

* Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Ví dụ: Trong các số sau, em hãy viết các số chia hết cho 3: 213; 109; 1872; 8225

Trả lời:

Các số chia hết cho 3 là: 213, 1872

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Em hãy viết vào vở:

a. Hai số có ba chữ số chia hết cho 9;

b. Bốn số có ba chữ số chia hết cho 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Tìm chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm, để được các số chia hết cho 9:

23... ; ...78 ; 4...6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống, để được các số chia hết cho 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Trong các số sau: 231; 109; 1872; 8225; 92313, em hãy viết vào vở.

a. Các số chia hết cho 3;

b. Các số không chia hết cho 3.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Bác Tư có đàn gà 410 con. Bác Tư nói đã nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng. Hỏi Bác Tư nói đúng hay sai?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 sách VNEN toán 4 tập 1

Một đàn gà có nhiều hơn 30 con và ít hơn 40 con. Biết rằng số con gà là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tìm số con gà.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021