Giải vở bài tập tiếng việt 4 bài: Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài : Luyện từ và câu- Cấu tạo của tiếng - tuần 1 vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 trang 3. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.

I - Nhận xét

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu.

  • ................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành:

  • bầu =.................. + .................. + huyền

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

thương

M: th

ương

ngang

lấy

cùng

tuy

rằng

khác

giống

nhưng

chung

một

giàn

Rút ra nhận xét:

a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ........

b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu:........

Trả lời.

1. Có 14 tiếng.

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu: bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành: tiếng "bầu" do âm đầu, vần và thanh tạo thành.

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

ơi

ngang

thương

M: th

ương

ngang

lấy

l

ây

sắc

b

i

sắc

cùng

c

ung

huyền

tuy

t

uy

ngang

rằng

r

ăng

huyền

khác

kh

ac

sắc

giống

gi

ông

sắc

nhưng

nh

ưng

ngang

chung

ch

ung

ngang

một

m

ôt

nặng

giàn

gi

an

huyền

Rút ra nhận xét:

a) Tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng bầu: ơi - chỉ có vần và thanh, không có âm điệu.

II. Luyện tập

1) Ghi kết quả phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

TiếngÂm đầuVầnThanh
nhiễunhiêungã
điều............
phủ............
lấy............
giá............
gương............
trong............
một............
nước............
phải............
thương............
nhau............
cùng............

Trả lời:

TiếngÂm đầuVầnThanh
nhiễunhiêungã
điềuđiêuhuyền
phủphuhỏi
lấylâysắc
giágiasắc
gươnggươngngang
ngườingươihuyền
trongtrongngang
mộtmôtnặng
nướcnươcsắc
phảiphaihỏi
thươngthươngngang
nhaunhaungang
cùngcunghuyền

2) Giải câu đố sau :

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

  • Là chữ :

1) ......

2) ......

Trả lời:

Là chữ:

1) sao

2) ao


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021