Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.3 và một vài nguồn điện khác tròn cuộc sống hằng ngày và cho biết nhìn bề ngoài chúng có những điểm gì chung.

  • 1 Đánh giá

3. Đọc các thông tin sau (SGK KHTN 7 trang 114)

4. Thảo luận và trả lười câu hỏi:

Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.3 và một vài nguồn điện khác tròn cuộc sống hằng ngày và cho biết nhìn bề ngoài chúng có những điểm gì chung.

Điền những cụm từ sau vào chỗ trống dưới đây cho thích hợp: cung cấp dòng điện, có hai cực dương và âm.

  • Nguồn điện có khả năng .............................. cho các dụng cụ điện hoạt động.
  • Nguồn điện ....................................................

Bài làm:

Các nguồn điện trong hình: acquy, pin

Các nguồn điện khác trong cuộc sống: dinamo xe đạp, máy phát điện, pin mặt trời....

Nhìn bề ngoài chúng có đặc điểm chung: Mỗi nguồn điện đều có 2 cực là cực dương (+) và cực âm (-)

Điền từ:

  • Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động.
  • Nguồn điện có hai cực dương và âm.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN