c, Điền vào chỗ chấm bằng cách sử dụng các từ gợi ý: nước tiểu, lọc máu, thận, bóng đái, hai quả.

  • 1 Đánh giá

c, Điền vào chỗ chấm bằng cách sử dụng các từ gợi ý: nước tiểu, lọc máu, thận, bóng đái, hai quả.

Hệ bài tiết nước tiểu gồm: ......................, ống dẫn nước tiểu, .............. và ống đái. Thận gồm .................. với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để ....................... và hình thành ....................... Cầu thận thực chất là một búi mao mạch dày đặc.

Bài làm:

1. thận

2. bóng đái

3. hai quả

4. lọc máu

5. nước tiểu

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 VNEN