2. Virut

  • 1 Đánh giá

2.Virut

Hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi: Vì sao virut không được coi là một tế bào sống?

Bài làm:

Virut không được coi là tế bào sống vì: không có khả năng tự nhân lên mà phải nhân lên trong tế bào sống của một sinh vật khác.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021