Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 16 sgk tiếng việt 5 tập 2

Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

Bài làm:

Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thù Độ đồng ý nhưng yêu cầu người đó chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác.

Qua đó, ta thấy Trần Thủ Độ là vị quan lớn đầu triều nhưng chí công vô tư và cương trực. Ông là người kiên quyết chống lại chuyện chạy chức chạy quyền của bọn hám danh trục lợi trong xã hội.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021