[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

  • 1 Đánh giá

Giải SBT toán 6 tập 2 bài: Ôn tập chương VIII sách "kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau?

A. Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Câu 2: Câu nào sai trong các câu sau đây?

A. Hai đường thẳng song song thì chúng không cắt nhau

B. Hai đường thẳng không cắt nhau thì chúng song song

C. Hai đường thẳng phân biệt và có điểm M chung thì chúng cắt nhau tại M

D. Hai đường thẳng phân biệt và không cắt nhau thì chúng song song với nhau

Câu 3: Nếu A và B là 2 điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai đường thẳng khác nhau

B. AB và BA là hai đoạn thẳng trùng nhau

C. AB và BA là hai cách gọi của cùng một tia

D. AB và BA là hai tia đối nhau

Câu 4: Nếu M là một điểm của đoạn thẳng AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B

Câu 5: Với câu hỏi: "Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?", có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N

Câu 6: Nếu hai góc bằng nhau thì:

A. Hai góc đó phải có chung đỉnh

B. Hai góc đó phải có chung cạnh

C. Hai góc đó phải có cùng số đo

D. Cả ba kết luận trên đều sai

Lời giải:

123456
DBBDCC

Back to top

B. BÀI TẬP

Bài 8.54: Xem hình 8.32 và điền tên cho các điểm và đường thẳng còn lại, biết rằng:

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

+ Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C

+ Hai đường thẳng b và c cắt nhau tại A

+ Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại B

Lời giải:

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

Bài 8.55: Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thàng 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

Lời giải:

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

Bài 8.56: Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm. Chọn đoạn thẳng dài 4 cm làm đơn vị độ dài. Hãy tìm độ dài của đoạn AB theo đơn vị mới chọn?

Lời giải:

Độ dài của đoạn AB là: 10 : 4 = 2,5 đơn vị

Bài 8.57: Cho một điểm A nằm trên tia Ox và cách O một khoảng 5 cm. Gọi B là điểm thuộc tia OA. Hãy tính OB khi biết khoảng cách AB, trong mỗi trường hợp sau:

a, AB = 6 cm b, AB = 3 cm

Lời giải:

a,

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

OB = OA + AB = 5 + 6 = 11 cm

b, TH1:

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

OB = OA + AB = 5 + 3 = 8 cm

TH2:

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

OB = OA - AB = 5 - 3 = 2 cm

Bài 8.58: Cho tia Oa. Hãy vẽ góc aOb có số đo bằng 50. Em vẽ được mấy tia Ob như thế?

Lời giải:

Em vẽ được 2 tia Ob

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

Bài 8.59: Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm M sao cho góc xMy có số đo bằng 60. Trên tia My', lấy một điểm N khác M rồi vẽ đường thẳng aa' đi qua N và song song với xx'.

a, Kể tên tất cả 8 góc có đỉnh M hoặc N, không kể các góc bẹt.

b, Dùng thước đo góc để đo 8 góc đã nêu trong câu a rồi sắp xếp chúng thành hai nhóm, mỗi nhóm gồm các góc bằng nhau

Lời giải:

[KNTT] Giải SBT toán 6 bài: Ôn tập chương VIII

a, Các góc có đỉnh M là:

Các góc có đỉnh N là:

b,

Back to top


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021