Lời giải bài 1,2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1: Hãy trình bày các bậc cấu trúc của NST?

- NST gồm chủ yếu là ADN và prôtêin loại histon, xoắn theo các mức khác nhau.
- NST gồm các gen, tâm động các trình tự đầu mút và trình tự khởi đầu tái bản.
- Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm.
- Các nuclêôxôm nối với nhau bằng 1 đoạn ADN và 1 phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi cơ bản. Tiếp tục xoắn bậc 2 tạo sợi nhiễm sắc 30nm. Xoắn tiếp lên 300nm và xoắn lần nữa thành cromatit 700nm (1nm = 10-3 micromet).

Bài 2: Cho biết NST trong các tế bào sinh dưỡng và trong giao tử có gì khác nhau?

- Ở tế bào sinh dưỡng mang bộ NST lưỡng bội (2n), các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng.

- Ở tế bào giao tử mang bộ NST đơn bội (n), NST tồn tại thành từng chiếc đơn lẻ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021