Lời giải câu số 23, 33, 35 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT chuyên ĐHSP

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải chi tiết

Câu 23: Đáp án A

Ở catot luôn xảy ra sự khử.

Tại cực âm có các cation

=>có quá trình : Cu2+ + 2e → Cu

Câu 33: Đáp án C

Phương pháp: Qui đổi, gộp 3 peptit thành peptit tổng.

Câu 35: Đáp án D

x/2=0,1 =>x=0,2=>nCO2=0,7mol =>a=7/15

=>m=(7/15).162=75,6g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021