Lựa chọn một số đồ dùng của em và tìm cách đánh dấu khi bị thất lạc.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Lựa chọn một số đồ dùng của em và tìm cách đánh dấu khi bị thất lạc.

2. Vệ sinh đồ dùng bị thất lạc

3. Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân.

Bài làm:

2. Em lựa chọn những đồ dùng thước kẻ, sách vở hộp bút để đánh dấu những đồ bị thất lạc.

3. Nhắc nhở các bạn trong lớp bảo quản đồ dùng cá nhân, người thân.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021