Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi: 220 V 115 W, 220 V 132 W

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 66:

Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi: 220 V - 115 W, 220 V - 132 W. Nối hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220 V. Xác định:

a, Công suất tiêu thụ của mạch điện;

b, Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch.

Bài làm:

a, Do hai đèn được mắc vào điện áp bằng điện áp định mức của chúng, nên công suất tiêu thụ của mỗi đèn đúng bằng công suất tiêu thụ định mức của nó.

Công suất tiêu thụ của cả mạch là: $P = P_{1} + P_{2} = 115 + 132 = 247 (W)$.

b, Cường độ dòng điện qua mỗi đèn là:

(A).

(A).

Do mạch gồm hai bóng đèn mắc song song nên (A).

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021