Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 9 1945)?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 119 – sgk lịch sử 12

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)?

Bài làm:

Ngày 2-9-1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập , thành lập nước Việt nam dân Chủ Cộng Hòa .

Nội dung :

  • Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
  • Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.
  • Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12