Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ?

  • 2 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 – sgk địa lí 4

Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ?

Bài làm:

Rừng ở vùng Trung du Bắc Bộ có vai trò rất lớn. Đó là:

  • Chống xói mòn đất
  • Tăng độ che phủ rừng, hạn chế lũ lụt
  • Điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu…
  • 350 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021