Nội dung chính bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Luyện tập viết đoạn văn nghị luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:

toc:ul]

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Dàn bài sách mở ra một chân trời mới.

I- Mở bài

  • Nêu vai trò của sách từ xưa đến nay trong đời sống tinh thần của con người

II- Thân bài

1. Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người

2. Sách mở rộng những chân trời mới

  • Sách cung cấp những hiểu biết về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về các đất nước xa xôi trên thế giới.

3. Cần có thái độ đúng với sách và việc đọc sách.

Đọc sách mang lại những lợi ích nên phải biết chọn sách mà đọc, biết học hỏi và làm theo những điều tốt đẹp trong sách

III- kết bài

Khẳng định tác dụng to lướn của sách và việc đọc sách

Nêu phương hướng hành động của cá nhân

B. Nội dung chính cụ thể

I- Mở bài

  • Nêu vai trò của sách từ xưa đến nay trong đời sống tinh thần của con người

II- Thân bài

1. Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người

2. Sách mở rộng những chân trời mới

  • Sách cung cấp những hiểu biết về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về các đất nước xa xôi trên thế giới.

3. Cần có thái độ đúng với sách và việc đọc sách.

Đọc sách mang lại những lợi ích nên phải biết chọn sách mà đọc, biết học hỏi và làm theo những điều tốt đẹp trong sách

III- kết bài

Khẳng định tác dụng to lướn của sách và việc đọc sách

Nêu phương hướng hành động của cá nhân

Ví dụ: Đoạn văn tham khảo về sách.

Đọc sách giúp chúng ta mở ra những chân trời mới. Sách cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về thế giưới xung quanh. Ngoài việc học tập trên lớp dướii sự chỉ dạy của thầy cô, việc đọc trên sách giúp chúng ta củng cố kiến thức đã học đồng thời mở rộng, nâng cao trình độ học vẫn, trau đồi bản thân, để những kiến thức đó trở thành hành trang cho chúng ta bước vào đường đời. Qua những trang sách du lich, địa lí,... chúng ta có thể biết đến rất nhiều nơi quanh thế giới, vũ trụ bao la, ... những nơi mà chúng ta không có khả năng đến. Sách lịch sử giải đáp cho chúng ta tất cả câu hỏi vì sao?, tại sao?. Sách đưa chúng ta về quá khứ, cho chúng ta thấy được lịch sử hình thành và phát triển của con người, của xã hội, của tự nhiên, hiểu biết thêm về những phong tục tập quán, hiểu về những con người ở những vùng đất xa xôi., hiểu được những truyền thống đạo lí quý báu của cha ông truyền lại.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021