Nội dung chính bài: Người kể chuyện trong văn bản tự sự

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Người kể chuyện trong văn bản tự sự". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

  • Trong văn bản tự sự, ngoái hình thức kê chuyện theo ngói thứ nhất (xưng "tôi") còn có hình thức kế chuyện theo ngôi thứ ba. Đó là người kẻ” chuyện giâu mình nhưng có mặt khắp nơi trong văn bản. Người kế này dường như biết hét mọi việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật.
  • Người kế chuyện có vai trò dẫn dắt người đọc đi vảo câu chuyện : giới thiệu nhân vật và tình huớng, tả người và tả cảnh vật, đưa ra các nhận xét, đánh giá về những điều được kế.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự

Trong văn bản tự sự, ngoài hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất (xưng tôi) còn có hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba. Đó là người kể chuyện giấu mình nhưng có mặt ở khắp nơi trong văn bản, dường như biết hết mọi việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật.

Người kể chuyện có vai trò dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện:

  • Giới thiệu nhân vật và tình huống.
  • Tả người và tả cảnh vật.
  • Đưa ra các nhận xét, đánh giá về những điều được kể.

VD: Người kể trong văn bản Làng của tác giả Kim Lân đã chọn ngôi kể thứ ba, giúp cho nhân vật ông Hai trong truyện được đánh giá một cách khách quan, tự nhiên. Tình yêu làng, yêu nước của ông được đánh giá khách quan chứ không phải chủ quan của người kể. Đặc biệt giúp miêu tả nội tâm nhân vật ông Hai thêm chân thực, sâu sắc, thể hiện sự đấu tranh nội tâm, nỗi đau đớn, dày vò của ông khi ngôi làng mà mình đã sinh ra, lớn lên lại mang danh bàn nước, cái tội ghê gớm nhất, đáng khinh bỉ nhất lúc bấy giờ.

Back to top

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1