Now write a short paragraph about festival you attended. Use the notes below.

  • 1 Đánh giá

Now write a short paragraph about festival you attended. Use the notes below. (Bây giờ viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà bạn đã từng tham gia. Sử dụng các ghi chú dưới đây.)

  • What was the festival? (Đó là lễ hội gì?)
  • Where was it held? (Nó được tổ chức ở đâu?)
  • When was it held? (Nó được tổ chức khi nào?)
  • Why was it held? (Tại sao nó lại được tổ chức?)
  • How was it held? ( Nó đuợc tổ chức như thế nào?)
  • Who celebrated it? (Ai tổ chức nó?)

Bài làm:

Dalat Flower Festival is a national and international cultural event. The festival is held every two years to promulgate the image of Dalat - a famous resort city in Vietnam and in the world. In 2016, I was lucky enough to attend Dalat Flower Festival 2015 and experience it for myself. It was organised from December 30, 2015 to January 3, 2016 in Dalat City with the theme - Dalat - Colorful flowers. The festival showed many kinds of flower, along with many interesting activities and programs. It took place in Dalat city and other districs with the following programs: flower pace, flower exhibition, Dalat flower carnival, Lam Dong coffee, calligraphy space, and many other interesting ones. I was really depressed by plenty of beautiful flowers. I am totally attracted by the beauty of Dalat. I will come back to Dalat in the next flower festival to know more about Dalat - paradise of love and flower.

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội hoa Đà Lạt là một sự kiện văn hoá quốc gia và quốc tế. Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần nhằm quảng bá hình ảnh Đà Lạt- thành phố nghỉ mát nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Năm 2016, tôi có may mắn tham gia Lễ hội hoa Đà Lạt 2015 và tự mình trải nghiệm. Nó được tổ chức từ ngày 30 tháng 12 năm 2015 đến ngày 3 tháng 1 năm 2016 ở thành phố Đà Lạt với chủ đề- Đà Lạt- Muôn màu sắc hoa. Lễ hội trưng bày rất nhiều loại hoa, cùng với đó là các hoạt động và chương trình thú vị. Nó được diễn ra ở thành phố Đà Lạt và một vài huyện khác với những chương trình sau: Không gian hoa, Triển lãm hoa, Hội hoa Đà Lạt, cà phê Lâm Đồng, không gian thư pháp, và nhiều chuơng trình thú vị khác. Tôi thực sự bị ấn tuợng bởi vô vàn sắc hoa. Cũng như hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Đà Lạt. Tôi sẽ trở lại Đà Lạt trong lễ hội hoa tới, để biết nhiều hơn về Đà Lạt - thiên đường của tình yêu và sắc hoa.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021