Giải tiếng Anh 7 VNEN tập 2

Giải bài tập tiếng Anh mới lớp 7 tập 2 một cách dễ hiểu - sách VNEN. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 7 tập 2.

Tiếng anh 7 tập 2 mới

Unit 7: Traffic

Getting started Unit 7: Traffic

A closer look 1 Unit 7: Traffic

A closer look 2 Unit 7: Traffic

Communication Unit 7: Traffic

Skills 1 Unit 7: Traffic

Skills 2 Unit 7: Traffic

Looking Back Unit 7: Traffic

Project Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Getting started Unit 8: Films

A closer look 1 Unit 8: Films

A closer look 2 Unit 8: Films

Communication Unit 8: Films

Skills 1 Unit 8: Films

Skills 2 Unit 8: Films

Looking Back Unit 8: Films

Project Unit 8: Films

Unit 9: Festivals around the world

Getting started Unit 9: Festivals around the world

A closer look 1 Unit 9: Festivals around the world

A closer look 2 Unit 9: Festivals around the world

Communication Unit 9: Festivals around the world

Skills 1 Unit 9: Festival around the world

Skills 2 Unit 9: Festivals around the World

Looking Back Unit 9: Festivals around the World

Project Unit 9: Festivals around the World

Language focus Review 3

Skills Review 3

Unit 10: Sources of energy

Getting started Unit 10: Sources of energy

A closer look 1 Unit 10: Sources of energy

A closer look 2 Unit 10: Sources of energy

Communication Unit 10: Sources of energy

Skills 1 Unit 10: Sources of energy

Skills 2 Unit 9: Sources of energy

Looking Back Unit 10: Sources of energy

Project Unit 10: Sources of energy

Unit 11: Travelling in the future

Getting started Unit 11: Travelling in the future

A closer look 1 Unit 11: Travelling in the future

A closer look 2 Unit 11: Travelling in the future

Communication Unit 11: Travelling in the future

Skills 1 Unit 11: Travelling in the future

Skills 2 Unit 11: Travelling in the future

Looking Back Unit 11: Travelling in the future

Project Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Getting started Unit 12: An overcrowded world

A closer look 1 Unit 12: An overcrowded world

A closer look 2 Unit 12: An overcrowded world

Communication Unit 12: An overcrowded world

Skills 1 Unit 12: An overcrowded world

Skills 2 Unit 12: AN overcrowded world

Looking Back Unit 12: An overcrowded world

Project Unit 12: An overcrowded world

Language Review 4

Skills Review 4

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7