Skills 2 Unit 12: AN overcrowded world

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học vận dụng từ vựng ngữ pháp đã học để luyện tập 2 kỹ năng "listening" (nghe) và "writting" (Viết) theo chủ đề "An overcrowded world" (Một thế giới quá đông đúc). Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. Listen to the film review and check your ideas

 • 3. Listen again and answer the questions

Skills 2 – Unit 12: An overcrowded world

Listening

1. Look at the film poster below. What do you think the film is about? (Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Bạn nghĩ bộ phim nói về gì?)

Giải:

I have never seen this film. However, from the name of the film, I guess the film is a bout life of a millionaire who was born in the slums. And the film may be about love and money.

(Tôi chưa từng xem bộ phim này. Tuy nhiên nhìn vào tựa đề bộ phim, tôi đoán bộ phim này là về cuộc đời của một vị tỉ phú sinh ra ở khu ổ chuột. Bộ phim cũng có thể là về tình yêu và tiền bạc.)

2. Listen to the film review and check your ideas. (Nghe đánh giả phim và kiểm tra ý kiến của bạn)

Audio script:

The film Slumdog Millionaire is based on a book called Q & A, written by Vikas Swarup. It’s about a young man from an Indian slum who wins a lot of money on an India game show. However, the producers of the show think it is impossible for a boy from the slums - a 'slumdog' - to be so smart. They are sure he cheated. The film looks beautiful. It’s full of emotion, and it’s much more gripping than other films I’ve seen. Five stars!

Dịch bài:

Tỷ phú khu ổ chuột Phim Tỷ phú khu ổ chuột dựa trên một quyển sách được gọi là Hỏi và đáp, của tác giả Vikas Swarup. Nó nói về một chàng trai đến từ khu ổ chuột ở Ân Độ đã thắng được giải thưởng rất nhiều tiền trong một chương trình trò chơi trên truyền hình. Tuy nhiên, những nhà sản xuất chương trình nghĩ rằng điều đó là không thể đối với một chàng trai đến từ khu ổ chuột mà lại quá thông minh. Họ nghĩ rằng cậu ta gian lận. Bộ phim rất hay. Đầy những cảm xúc, và hay hơn nhiều so với những bộ phim khác mà tôi từng xem.

3. Listen again and answer the questions. (Nghe lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Giải:

 1. What is the film based on? (Bộ phim dựa vào đâu?)
  =>The film is based on a book called Q & A. (Phim dựa theo một cuốn sách được gọi là Q & A.)
 2. Who is the main character in the film? (Ai là nhân vật chính trong phim?)
  => The main character of the film is a boy from an Idian slum. (Nhân vật chính trong phim là một chàng trai từ một khu ổ chuột Ấn Độ.)
 3. What unusual thing happens to the young man? (Điều bất thường gì đã xảy ra với chàng trai trẻ?)
  =>He wins a lot of money on an Idian game show. (Anh ấy thắng được nhiều tiền trong một chương trình trò chơi Ấn Độ.)
 4. Why do the producers think he isn't smart? (Tại sao những nhà sản xuất nghĩ rằng anh ấy không thông minh?)
  =>Because he is a boy from the slum. (Bởi vì anh ấy là một chàng trai từ khu ổ chuột.)
 5. What does the reviewer think of the film? (Người đánh giá nghĩ gì về bộ phim?)
  =>The film looks beautiful, is full of emotion and is gripping. (Phim đẹp, đầy tình cảm và hấp dẫn.)

Writing

4. Read the passage about the slum featured in 'Slumdog Millionaire' Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population. (Đọc đoạn văn về khu ổ chuột trong phim “Tỷ phú ổ chuột”. Gạch chân những từ/ cụm từ miêu tả khu ổ chuột Dhravi và chỉ ra những thay đổi trong dân số của nó.)

Dịch bài:

Dharavi nằm ở Ấn Độ. Nó là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới.
Ngày nay, dân sô" của Dharavi là hơn 1 triệu người. Đó là cao hơn nhiều so với năm 1890. Lúc đó Dharavi là một ngôi làng chài với dân số vài ngàn người.
Vào năm 1950 dân số khoảng một trăm ngàn người. Kể từ đó, Dharavi ngày càng tăng!

5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you. (Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả những thay đổi. Sử dụng đoạn văn trong phần 4.)

Giải:

Population growth in Ho Chi Minh city.

Ho Chi Minh city is located in the South of Vietnam. It’s the biggest city of Vietnam. From 1979 to 1999, the population increased gradually. However, in the period from 1999- 2009, the number of people in the city increase sharply. In 1979, there were more than 3 million citizens. The number was a little higher in 1989 and in 1999 the population reached more than 5 million people. In 2009, there were more than 7 million people living in Ho Chi Minh city, which doubled the popultion in 1979 and approximately 2 million higher than the total of people in1999.

Dịch:

Gia tăng dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở miền Nam Việt Nam. Nó là thành phố lớn nhất cả nước. Từ 1979 đến 1999, dân số tăng đều đặn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1999-2009, số dân trong thành phố tăng đáng kể. Vào anwm 1979, có hơn 3 triệu dân. Con số cao hơn một chút vào năm 1989 và vào năm 1999, dân số đã chạm mức hơn 5 triệu dân. Vào năm 2009, có hơn 7 triệu dân sống ở tahfnh phố Hồ Chí Minh, gấp đôi năm 1979 và nhiều hơn những 2 triệu dân so với năm 1999.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

4. Read the passage about the slum featured in "Slumdog Millionaire". Underline the words/ phrases to describe Dharavi slum and to show the changes in its population.

(Đọc đoạn văn sau về khu ổ chuột trong phim "Triệu phú khu ổ chuột". Gạch dưới các từ/ cụm từ miêu tả khu ổ chuột Dharavi đế trình bày về sự thay đổi về dân số của nó.)

5. Look at the chart below. It shows the population change in Ho Chi Minh City over the past 30 years. Write a short paragraph describing the change. Use the passage in 4 to help you.

(Nhìn vào bảng bên dưới. Nó trình bày sự thay đổi về dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm qua. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả sự thay đối. Sử dụng đoạn văn trong bài 4 để giúp bạn.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 16 lượt xem