Project Unit 1: My Hobbies

  • 1 Đánh giá

Phần Project này sẽ giúp bạn học làm việc nhóm về chủ đề My Hobbies. Bài viết dưới đây là hướng dẫn về hoạt động trong sách giáo khoa.

Hobby Collage

  1. Work in groups of three or four.
  2. Take turns talking briefly about your hobbies.
  3. Work together to cut and glue pictures from magazines or draw pictures of your group members' hobbies.
  4. Show and describe your collage to the class.

Dịch:

  1. Làm việc theo nhóm 3 hoặc 4.
  2. Thay phiên nhau nói ngắn gọn về sở thích của mình
  3. Làm việc cùng nhau để cắt dán các bức ảnh từ tạp chí hoặc vẽ tranh về sở thích của các thành viên trong nhóm.
  4. Mô tả bức tranh cắt dán cho cả lớp cùng xem.

  • 12 lượt xem