Combine the two sentences using because. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it.

  • 1 Đánh giá

4. Combine the two sentences using because (Kết hợp 2 câu sử dụng because.)

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it.

Bài làm:

4. Combine the two sentences using because (Kết hợp 2 câu sử dụng because.)

1. He's had a cold for two days because he didn't wear enough warm clothes. (Anh ấy bị cảm lạnh 2 ngày bởi vì anh ấy không mặc quần áo đủ ấm.)

2. I stayed at home because it rained. (Tôi ở nhà bởi vì trời mưa.)

3. They've decided to clean the lake because it is full of rubbish. Họ quyết định làm sạch hồ bởi vì nó đầy rác.)

4. She's lived in that small town for three years because she works in that small town. (Bởi vì cô ấy làm việc trong thị trấn nhỏ đó, nên cô ấy đã ở đó trong 3 năm.)

5. They think they should move there because the neighbourhood is nice and quiet. (Bởi vì khu xóm tốt và yên tĩnh, nên họ nghĩ họ nên rời đến đó.)

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it. (Nhìn vào các ý tưởng tình nguyện trong bài 4. Chọn một ý kiến và viết một đoạn vãn ngắn về điều đó.)

I want to raise funds for Street children. I want to do it because we will be able to provide them with food and books. They will no longer be hungry. They will be able to read. I will ask my friends to help me. We will make postcards and sell them.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn gây quỹ cho trẻ em đường phố. Tôi muốn làm điều đó bởi vì chúng ta sẽ có thể cung cấp thức ăn và sách cho trẻ. Trẻ sẽ không còn bị đói. Trẻ sẽ có thể đọc sách. Tôi sẽ hỏi nhờ bạn bè tôi giúp đỡ. Chúng tôi sẽ làm bưu thiếp và bán chúng.

Bài làm:

I want to raise money for the street children because I think it's the best way to help them. To raise money, we could make postcards and sell them. With this fund, we can provide the street children the basic needs for life: food, clothes, water…. We can also cook food and bring it to street children. Then, I want to train them. Only when they have a job can they have a better life. They won't have to wander on the street and do heavy works that are not for children. No one can treat them badly anymore. I will ask my friends for help to realize this idea.

Hướng dẫn dịch:

Tớ muốn quyên tiền cho trẻ em đường phố bởi vì tó nghĩ đây là cách tốt nhất để giúp đỡ chúng. Để gây quỹ, chúng mình có thể làm các tấm bưu thiếp và bán chúng. Có quỹ này, chúng tó có thể cung cấp cho trẻ em đường phố những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống: thức ăn, nước uống, quần áo…. Chúng mình cũng có thể nấu ăn và mang thức ăn đến cho trẻ em đường phố. Sau đó, tớ muốn đào tạo chúng. Chỉ khi nào chúng có một công việc thì chúng mới có thể có một cuộc sống tươi sáng hơn. Chúng sẽ không phải đi lang thang ngoài phố nữa và làm các công việc nặng nhọc mà đáng nhẽ ra không dành cho trẻ em. Không ai có thể đối xử tệ với chúng nữa. Tớ sẽ đề nghị các bạn tớ giúp tớ hiện thực hóa ý tưởng này.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021