Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below. Now, write a paragraph about your classmate's hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

  • 1 Đánh giá

3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới.)

4. Now, write a paragraph about your classmate's hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

(Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.)

Bài làm:

3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below. (Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới.)

Hoa’s hobby (Sở thích của Hoa)

1. Tên sở thích: making cakes (làm bánh)

2. Cô ấy đã bắt đầu sở thích khi nào: 1 year ago (cách đây 1 năm)

3. Cô ấy chia sẻ sở thích với ai: her sister (chị gái của cô ấy)

4. Để thực hiện sở thích này bạn phải: learn recipes on the Internet, newspapers, magazines, radio,…; make cakes when have free time (học các công thức trên mạng, báo , tạp chí, đài…; làm bánh khi có thời gian rảnh

5. Cảm giác về sở thích: interesting (thú vị), everyone can enjoy her cakes (mọi người có thể thưởng thức bánh của cô ấy)

6. Tương lai: will continue the hobby and do more (tiếp tục sở thích và làm nhiều hơn)

4. Now, write a paragraph about your classmate's hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below. (Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.)

Bài làm:

Hoa is my classmate. Her hobby is making cakes. She started it 1 year ago. She usually tries making new cakes with her sister. She has to learn recipes from the Internet, , newspapers, magazines, radio,…for this hobby. She makes cakes whenever she has free time. She finds this hobby interesting and relaxed because everyone can enjoy her cakes. In the future, she will learn new recipes to do more delicious cakes.

Hướng dẫn dịch:

Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của bạn ấy là làm bánh. Bạn ấy đã bắt đầu học làm bánh cách đây 1 năm. Bạn ấy thường làm bánh với chị gái của bạn ấy. Bạn ấy đã phải học các công thức trên mạng, báo , tạp chí, đài… cho sở thích này. Bạn ấy làm bánh bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Bạn ấy thấy sở thích này thật thú vị và thư giãn vì mọi người có thể thưởng thức bánh của bạn ấy. Trong lương lai, bạn ấy sẽ làm bánh nhiều hơn nữa.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021