Project Unit 2: Health

  • 1 Đánh giá

Phần Project của unit 2 sẽ giúp bạn học tìm hiểu về cách làm khảo sát các vấn đề sức khỏe mà mọi người thường gặp. Bài viết bên dưới là gợi ý về hoạt động trong sách giáo khoa.

In groups, write questions for a survey about people’s health problems in your school or community. (Theo nhóm, viết các câu hỏi cho khảo sát về vấn đề sức khỏe của mọi người ở trường hoặc cộng đồng của bạn.)

  1. Write the questions. (Viết câu hỏi.)
  2. Collect the answers from the survey. (Thu thập câu trả lời từ khảo sát.)
  3. Find out what health problems are most popular. (Tìm ra những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất.)
  4. Present your findings to the class. (Trình bày những tìm kiếm của bạn với cả lớp.)
Survey
QuestionsNote
1. sunburn
2. allergy
3. toothache
4. sick/flu/weak
5. others

Answer/ trả lời:

1. Write the questions (Viết câu hỏi)

SURVEY

Tạm dịch

1. Do you care about your health?

a. very much

b. normally

c. not at all

1. Bạn có quan tâm đến sức khỏe của mình không?

a. rất nhiều

b. bình thường

c. không Quan tâm

2. Among these activities, what activities do you do most often? Circle them.

a. playing football

b. gardening

c. cycling

d. fishing

e. listening to music

2. Trong số các hoạt động này, hoạt động nào bạn thường làm nhất? Khoanh tròn.

a. chơi đá banh

b. làm vườn

c. đạp xe

d. đánh bắt cá

e. nghe nhạc

3. How much do you know about calorie?

a. Very much.

b. Not much.

c. Nothing at all.

3. Bạn biết gì về calo?

a. Rất nhiều.

b. Không nhiều.

c. Không biết gì

4. Which activities requires a lot of calories?Can you choose three activities that requires the most calories?

a. watching tv

b. running

c. playing football

d. sleeping

4. Những hoạt động đòi hỏi nhiều calo? Bạn có thể chọn ba hoạt động đòi hỏi nhiều calo nhất?

a. xem TV

b. đang chạy

c. chơi đá banh

d. ngủ

5. What health problems have you ever had?

....................................

5. Những vấn đề sức khỏe bạn đã bao giờ có?

....................................

6. What are the tips for a healthy life according to you?

..............................

6. Những lời khuyên cho một cuộc sống khỏe mạnh theo bạn là gì?

..............................

7. Do you know some food which is good/ bad for your health?

Healthy food: ...............

Unhealthy food: .......................

7. Bạn có biết một số thực phẩm tốt / không tốt cho sức khỏe của bạn không?

Thực phẩm tốt cho sức khỏe: ...............

Thực phẩm không tốt cho sức khỏe: .......................

8. In your opinion, do you think you have a healthy lifestyle?

a. Yes

b. No

8. Theo bạn, bạn có nghĩ rằng bạn có một lối sống lành mạnh?

a. Đúng

b. Không

2. Ollect the answers from the survey. (Thu thập câu trả lời từ khảo sát.)

3. There are 2 most popular health problems in our class (Có 2 vấn đề sức khỏe phổ biến nhất trong lớp của chúng tôi).

  • toothache (đau răng)
  • sore throat (đau họng)

4. Present your findings to the class. (Trình bày những tìm kiếm của bạn với cả lớp.)


  • 4 lượt xem