Make complete sentences from the prompts below and match them with the pictures

  • 1 Đánh giá

Make complete sentences from the prompts below and match them with the pictures. (Tạo thành câu hoàn chỉnh từ các từ dưới đây và nối chúng với các bức tranh.)

1. they/ water/ and/ take great care/ tree/ during/ first month

2. they/ carry/ recycled bags/ put/ rubbish/ in.

3. community organise/ activity/ once a month.

4. they/ walk/ along/ beach/ and/ collect/ all/ rubbish.

5. activity/ be often done/ spring.

6. they/ dig/ hole/ put/ young tree/ in.

Bài làm:

Picture 1:

They water and take great care of the trees during the first month. (Họ tưới nước và chăm sóc cây trong những tháng dầu tiên.)

This activity is often done in spring. (Hoạt động này thường diễn ra vào mùa xuân.)They dig a hole to put the young tree in. (Họ đào một cái hố để đặt cây non vào đó.)

Picture 2:

They carry recycle bags to put the rubbish in. (Họ mang các túi tái chế để đựng rác.) The community organises this activity once a month. (Cộng đồng tổ chức hoạt động này một tháng một lần.)

They walk along the beach and collect all the rubbish. (Họ đi bộ trên bãi biển và thu lượm rác thải.)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021