Project Unit 7: Traffic

 • 1 Đánh giá

Phần project giúp các bạn vận dụng những kiến thức đã học liên quan đến chủ đề: Traffic (Giao thông) bao gồm việc sử dụng thông tin các biển báo giao thông, tự tay làm các biển báo để trưng bày. Bài viết dưới đây là gợi ý các bài tập trong sách giáo khoa.

Project – Unit 7: Traffic

1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas. (Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của mình)

 • “Go” sign (Biển báo cho đi)
 • “One way” sign (Biển báo một chiều)
 • "Stop” sign (Biển báo dừng lại)
 • Traffic light sign (Biển báo đèn giao thông)

- Should there be a speed limit in the playground. (Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không?)

- Yes. (Có).

- Should there be a “one way” sign in the corridors? (Nên có biển báo một chiều ở hành lang không?)

- No. (Không).

- Should there be a traffic light sign at the school gate? (Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không?)

- No. (Không)

2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials. (Làm vài biển báo giao thông bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

Các bạn có thể làm các biển báo sau:

 • “Go” sign (Biển báo cho đi)
 • “One way” sign (Biển báo một chiều)
 • “Stop” sign (Biển báo dừng lại)
 • Traffic light sign (Biển báo đèn giao thông)
 • “Speed limit 50” (Biển báo giới hạn tốc độ 50)

3. Show them to your group or class and say: (Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói:)

What it is? (Cái gì đây?)
What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about. (Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.)

Ví dụ:

 • This is “Speed limit 50” sign. It tells people not to drive more than 50 km an hour. (Đây là biển báo “Giới hạn tốc độ 50”. Nó báo cho mọi người không lái xe hơn 50km/giờ.)
 • This is “School a head” sign. It warns people about children crossing the road. (Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.)
 • This is “parking” sign. It means people can park here. (Đây là biển báo đỗ xe. Nó có nghĩa là mọi người có thể đỗ xe ở đây,)

4. Display your signs in the appropriate places in or around school. (Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường.)


 • 12 lượt xem