Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions.

  • 1 Đánh giá

5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle.

(Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện)

6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Do you agree or disagree with your friend's opinions?

(Trao đổi bài viết với bạn của bạn. Tìm xem những câu nào là sự thật, những câu nào là ý kiến. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của bạn mình?)

Bài làm:

5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle.

(Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện)

  • name of transport (tên phương tiện giao thông)
  • how it looks (nó trông như thế nào)
  • how it functions (chức năng như thế nào)
  • what you think about it (bạn nghĩ gì về nó)

Bài làm:

The future means of transport I’m thinking about is a flying car. It looks like a normal car but it has wings and it can fly in the sky. The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power. Therefore, it will use the solar energy. I think it is a big invention which is good for environment and save energy.

Hướng dẫn dịch:

Phương tiện giao thông trong tương lai mà tôi đang nghĩ tới là một chiếc ô tô bay. Nó trông giống như một chiếc ô tô bình thường nhưng nó có cánh và nó có thể bay trên trời. Ô tô có những tấm mặt trời để nhận nguồn nhiệt từ mặt trời và tạo thành năng lượng. Vì vậy nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ nó là một phát minh lớn bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Do you agree or disagree with your friend's opinions?

(Trao đổi bài viết với bạn của bạn. Tìm xem những câu nào là sự thật, những câu nào là ý kiến. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của bạn mình?)

Facts:

It looks like a normal car.

it has wings and it can fly in the sky.

The car will have solar panels to catch heat from the sun and generate power.

it will use the solar energy.

Opinion:

it is a big invention which is good for environment and save energy.

  • 219 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021