Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 101 – sgk lịch sử 11

Phát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào?

Bài làm:

Qúa trình phát xít Đức bị tiêu diệt:

Sau khi giải phóng các nước Trung và Đông Âu (1944), tháng 1/1945, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công Đức ở mặt trận phía Đông.

Tháng 2/1945, Liên Xô tổ chức hội nghị Ianta gồm 3 nước Liên Xô, Mỹ, Anh bàn về việc tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

Năm 1944, Mỹ, Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây âu và bắt đầu mở cuộc tấn công quân Đức ở mặt trận phía Tây từ tháng 2/1945.

Ngày 16/4 đến 30/4/1945, Hồng quân Liên Xô tấn công đánh bại hơn 1 triệu quân Đức tại Beclin. Chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt.

Tháng 9/1945, nước Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh chấm dứt ở Châu âu.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021