Soạn giản lược bài phong cách ngôn ngữ hành chính

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 12 bài phong cách ngôn ngữ hành chính giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Một số văn bản hành chính thường gặp trong nhà trường

  • Đơn xin nhập học
  • Đơn xin nghỉ học
  • Quyết định khen thưởng
  • Quyết định kỷ luật

Câu 2:

Cách trình bày: văn bản được trình bày thành 3 phần: Phần đầu, phần chính, phần cuối

Từ ngữ: Có một lớp từ ngữ hành chính: Căn cứ nghị định, theo đề nghị,..

Về kiểu câu: có ba câu trong ba điều. (điều 1; 2;3)

Câu 3:

Biên bản của một cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính sẽ theo mẫu như sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

Thời gian bắt đầu

Địa điểm

Thành phần cuộc họp:……………………………………………………………

Chủ trì cuộc họp:

Thư kí:

Nội dung cuộc họp: ……………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc: ...Giờ…. Ngày…. Tháng….Năm…..

Thư kí Chủ tọa

(Chữ kí) Chữ kí và dấu (nếu có)


Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Phong cách ngôn ngữ hành chính
  • lượt xem