Tại sao có hiện tượng khuếch tán ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hay chậm đi khi nhiệt độ giảm ? sgk Vật lí 8 trang 103

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 103 Sgk Vật lí lớp 8

Tại sao có hiện tượng khuếch tán ? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hay chậm đi khi nhiệt độ giảm ?

Bài làm:

Có hiện tượng khuếch tán vì các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm đi.


  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021