Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Bài làm:

Mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định là bởi vì:

– Mỗi nước trong khu vực có điều kiện và hoàn cảnh xây dựng phát triển kinh tế khác nhau mà nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định do: các vấn đề sắc tộc- tôn giáo và các thế lực bên ngoài… nên cần thống nhất cao và ổn định để phát triển

– Có sự tranh chấp, phức tạp về biên giới, đảo, vùng biển do nhiều nguyên nhân nên đòi hỏi cần phải ổn định để phát triển

– Sự ổn định trong khu vực sẽ không tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực…

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa Lý 11