Tìm các danh từ trong mỗi câu dưới đây rồi điền vào bảng phân loại

  • 1 Đánh giá

b. Tìm các danh từ trong mỗi câu dưới đây rồi điền vào bảng phân loại:

- Vua/ nhớ/ công ơn/ tráng sĩ/, phong/ là/ Phù Đổng Thiên Vương/ và/ lập/ đền thờ/ ngay/ ở/ làng/ Gióng, nay/ thuộc xã/ Phù Đổng/ huyện/ Gia Lâm/, Hà Nội/

- Ngày xưa/, ở/ miền/ đất/ Lạc Việt/, cứ/ như/ bây giờ/ là/ Bắc Bộ/ nước/ ta/, có/ một/ vị/ thần/ thuộc/ nòi/ rồng/, con/ trai/ thần/ Long Nữ/, tên/ là/ Lạc Long Quân/

Danh từ chung
Danh từ riêng

Bài làm:

Danh từ chung

vua, nhớ, công ơn, tráng sĩ, phong, là, và, lập, đền, thờ, ngay, ở, làng, nay, thuộc, xã, huyện, ngày xưa, ở, miền, đất, cứ, như, bây giờ, là, nước, ta, có, một, vị, thần, thuộc, nòi, rồng, con, trai, thần, tên, là

Danh từ riêng

Phù Đổng Thiên Vương, Giongs, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021