Tìm từ đồng âm với từ canh và từ vì sao trong đoạn thơ sau và đặt câu với từ vừa tìm được

  • 1 Đánh giá

4. Tìm từ đồng âm với từ canh và từ vì sao trong đoạn thơ sau và đặt câu với từ vừa tìm được

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Bài làm:

  • Đồng âm với từ canh : Canh giờ, bát canh, canh thịt,...
  • Đồng âm với từ sao: Sao biển, sao trời, ông sao, sao hỏa,...

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021