Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bắng hoặc x chỉ tên các loài cây

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

3. Tìm từ ngữ

a. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bắng hoặc x chỉ tên các loài cây

b. Từ ngữ có tiếng chứa vần in hoặc inh chỉ người, đồ vật

Bài làm:

a. Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bắng hoặc x chỉ tên các loài cây

  • Hình 1: cây sung
  • Hình 2: cây sen
  • Hình 3: Sầu riêng
  • Hình 4: Xương rồng

b. Từ ngữ có tiếng chứa vần in hoặc inh chỉ người, đồ vật

  • Hình 1: Kính râm
  • Hình 2: Bình nước
  • Hình 3: đèn Pin
  • Hình 4: Học sinh
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021