Trả lời câu hỏi C3,C4,C5 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng sgk Vật lí 8 trang 84,85

  • 1 Đánh giá

Trang 84, 85 Sgk Vật lí lớp 8

Trả lời câu hỏi C3,C4,C5 bài 24: Công thức tính nhiệt lượng - sgk Vật lí 8 trang 84,85

Các em hãy thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vài để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Trong khi thảo luận cần lưu ý những vấn đề sau:

C3. Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

C4. Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc, mỗi cốc đựng 50g nước, được lần lượt đun nóng bằng đèn cồn trong 5 phút, 10 phút (H.24.2) . Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh độ tăng nhiệt độSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước50g = 20oCt1 = 5 phút = ... $\Delta t^{\circ}_{2}$Q1 = ... Q2
Cốc 2Nước100g = 40oCt2 = 10 phút

C5. Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ ?

Bài làm:

C3. Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi khối lượng và chất làm vật, muốn vậy phải lấy 2 cốc đựng lượng nước như nhau

C4. Trong thí nghiệm này phải thay đổi độ tăng nhiệt độ, muốn vật thời gian đun của 2 cốc phải khác nhau

Chất Khối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đun So sánh độ tăng nhiệt độSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước 50g = 20oCt1 = 5 phút = $\frac{1}{2}$ . $\Delta t^{\circ}_{2}$Q1 = . Q2
Cốc 2Nước50g = 40oCt2 = 10 phút

C5. Mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ: Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn thì độ tăng nhiệt độ của vật cũng càng lớn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021