Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 chương 4: Giới hạn (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 4: Giới hạn . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: bằng:

 • A.-5
 • B.1
 • C.3
 • D.5

Câu 4: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Giá trị của giới hạn là:

 • A.37
 • B.38
 • C.39
 • D.40

Câu 6: Giá trị của giới hạn là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3

Câu 7: bằng:

 • A.-2
 • B.-1
 • C.1
 • D.2

Câu 8: bằng

 • A. 0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.0

Câu 10: Gọi . Khi đó $L$ bằng:

 • A.
 • B. 6
 • C.3
 • D.2

Câu 11: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 3?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: bằng

 • A.
 • B. 4
 • C.2
 • D.-1

Câu 13: Kết quả của giới hạn bằng:

 • A.-2
 • B.3
 • C.0
 • D.

Câu 14: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn để $lim\frac{n-2\sqrt{n^{k}}cos\frac{1}{n}}{2n}=\frac{1}{2}$

 • A.0
 • B.1
 • C.4
 • D. Vô số

Câu 15: Kết quả của giới hạn bằng:

 • A.1
 • B.0
 • C.2
 • D.3

Câu 16: Giá trị của giới hạn bằng:

 • A.0
 • B.1
 • C.3
 • D.5

Câu 17: Dãy số nào dưới đây có giới hạn bằng 0?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021