Trắc nghiệm Hình học 11: bài 4: Hai mặt phẳng song song

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Hai mặt phẳng song song . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. (P) chứa a và song song với b, Q chưa b và song song với a. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. (P) và (Q) cắt nhau
 • B. (P) và (Q) song song với nhau
 • C. (P) và (Q) trùng nhau
 • D. (P) và (Q) cắt nhau hoặc song song với nhau.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai.

 • A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
 • B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.
 • C. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.
 • D. Cho mặt phẳng (P) và ba điểm không thẳng hàng A, B, C nằm ngoài (P) lúc đó, nếu 3 đường thẳng AB, BC, CA đều cắt mặt phẳng (P) thì ba giao điểm đó thẳng hàng.

Câu 3: Cho hình bình hành ABCD. Qua các đỉnh A, B, C, D ta dựng các nửa đường thẳng song song với nhau và nằm về một phía đối với mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (P) cắt bốn đường thẳng nói trên tại A’, B’, C’, D’. Hỏi A’B’C’D’ là hình gì?

 • A. Hình thoi
 • B. Hình thang có đúng một cặp cạnh song song
 • C. Hình chữ nhật
 • D. Hình bình hành

Câu 4: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)?

 • A. (ABC)
 • B. (A’BC’)
 • C. (BB’C’)
 • D. (AA’C)

Câu 5: Cho hai mặt phẳng (∝), (β) cắt nhau và cùng song song với đường thẳng d. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Giao tuyến của (∝), (β) trùng với d
 • B. Giao tuyến của (∝), (β) song song hoặc trùng với d
 • C. Giao tuyến của (∝), (β) song song với d
 • D. Giao tuyến của (∝), (β) cắt d

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

 • A. Nếu (∝) //(β) và d1 ⊂(∝);d2 ⊂(β) thì d1// d2
 • B. Nếu d1 // (∝) và d2 // (β) thì d1 // d2
 • C. Nếu (∝) //(β) và d1 // (∝), thì d1 // (β)
 • D. Nếu d1 // d2 và d1⊂(∝),d2⊂(β) thì (∝) //(β)

Câu 7: Cho hai đường thẳng a và b lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song (P) và (Q).

 • A. a và b là hai đường thẳng song song
 • B. Nếu điểm M không nằm trên (P) và (Q) thì không thể coi đường thẳng nào đi qua M và cắt cả a lẫn b.
 • C. Nếu a và b không song song với nhau, điểm M không nằm trên (P) và (Q), thì luôn có duy nhất một đường thẳng đi qua M cắt cả a và b.
 • D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) // (Q).
 • B. Nếu hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng lần lượt song song với hai đường thẳng của một mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó song song.
 • C. Hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau
 • D. Cho hai mặt phẳng (P) , (Q) song song. Khi đó nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (Q) và a song song với (P) thì a song song với (Q)

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, những mệnh đề nào đúng?

 1. (1) hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
 2. (2) hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.
 3. (3) hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phảng thứ ba thì song song với nhau.
 4. (4)Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại.
 • A.(1), (2)
 • B. (1), (2), (3)
 • C. (2), (4)
 • D. (1), (2), (3), (4)

Câu 10: Cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q)

 1. (1) nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhay thì mọi đường thẳng nằm trên (P) đều song song với mọi đường thẳng nằm trên (Q).
 2. (2) nếu mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với (Q) thì (P) song song với (Q).

Trong hai phát biểu trên.

 • A. Chỉ có một phát biểu đúng.
 • B. Chỉ có phát biểu (2) đúng.
 • C. Cả hai phát biểu đều đúng.
 • C. Cả hai phát biểu đều sai.

Câu 11: Cho mặt phẳng (R) cắt hai mặt phẳng song song (P) và (Q) theo hai giao tuyến a và b. Khi đó.

 • A. a và b có một điểm chúng duy nhất
 • B. a và b không có điểm chung nào
 • C. a và b trùng nhau
 • D. a và b song song hoặc trùng nhau

Câu 12: Khẳng định nào sau đây là sai.

 • A. Nếu a // b, a ⊄ (P), b ⊂ (P) thì a // (P)
 • B. Nếu ⊂ (P), (P) // (Q) thì a// (Q)
 • C. Nếu 3 đường thẳng chắn trên hai cát tuyến những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì ba đường thẳng đó song song với nhau.
 • D. a // b, a // (P). b ⊄ (P) ⇒ b//(P)

Câu 13: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF có tâm lần lượt là O, O’ và không cùng nằm trong một mặt phẳng. gọi M là trung điểm của AB.

 1. (I) (ADF) // (BCE)
 2. (II) (MOO’) // (ADF)
 3. (III) (MOO’) // (BCE)
 4. (IV) (AEC) // (BDF)

Khẳng định nào sau đây là đúng

 • A.Chỉ có (1) đúng
 • B.Chỉ có (1) và (2) đúng
 • C.(I), (II), (III) đúng
 • D.Chỉ có (1) và (IV) đúng

Câu 14: Cho tứ diện đều S.ABC. Gọi I là trung điểm của AB, M là một điểm lưu động trên đoạn AI. Qua M vẽ mặt phẳng (∝) //(SIC). Khi đó thiết diện của mặt phẳng (∝) và tứ diện S.ABC là:

 • A. Tam giác cân tại M
 • B. Tam giác đều
 • C. Hình bình hành
 • D. Hình thoi

Câu 15: Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các đường thẳng đi qua B, C, D và song song với nhau. Mặt phẳng (∝) đi qua A và cắt Bx, Cy, Dz lần lượt tại A’, C’, D’ với BB’ = 2, DD’ = 4. Khi đó CC’ bằng:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 16: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. gọi I. J. K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. Mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)

 • A. (AA’B’)
 • B. (AA’C’)
 • C. (A’B’C’)
 • D. (BB’C’)

Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A.Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song
 • B.Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau
 • C.Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.
 • D. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

Câu 18: Cho hai mặt phẳng song song và $(\beta)$, đường thẳng $a//(\alpha)$. Có mấy vị trí tương đối của a và $(\beta)$

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 19: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận đường thẳng a song song với mặt phẳng (P)?

 • A.a//b và
 • B.a//b và b // (P)
 • C.a//(Q) và (Q)//(P)
 • D. và $b \subset (P)$

Câu 20: Cho đường thẳng và đường thẳng $b \subset (Q)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A.(P)//(Q) => a//b
 • B. a//b =>(P)//(Q)
 • C.(P)//(Q) => a//(Q) và b//(P)
 • D. a và b chéo nhau
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Hai mặt phẳng song song


 • 24 lượt xem