Trắc nghiệm Hình học 11 Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trên mặt phẳng (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trên mặt phẳng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Một phép tịnh tiến biến A thành B và biến C thành điểm D. Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A. ABCD là hình bình hành
 • B.
 • C.Trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau
 • D.

Câu 2: Cho hai đoạn thẳng AB và A'B'. Điều kiện cần và đủ để có phép tịnh tiến biến A thành A' và biến B thành B' là:

 • A.
 • B.
 • C.Tứ giác ABB'A' là hình bình hàng.
 • D.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto và điểm $A(1;3)$. Ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vecto $\vec{v}$ là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau?

 • A.(-3;2)
 • B.(1;3)
 • C.(-2;5)
 • D.(2;-5)

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho . Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vecto $\vec{v}$ ?

 • A.M(1;3)
 • B.N(1;6)
 • C.P(3;7)
 • D.Q(2;4)

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm . Phép tịnh tiến theo vecto $\vec{v}$ biến điểm M thành M'. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm M(4;2) thành điểm M'(4;5) thì nó biến điểm A(2;5) thành:

 • A.điểm A'(5;2)
 • B.điểm A'(1;6)
 • C.điểm A'(2;8)
 • D.điểm A'(2;5)

Câu 7: Hình gồm hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau có mấy trục đối xứng?

 • A.0
 • B.2
 • C.4
 • D.Vô số

Câu 8: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau và góc ở giữa chúng bằng . Có bao nhiêu phép đối cứng trục biến a thành a và b thành b?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 9: Cho hai đường thẳng song song d và d;. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi đường thẳng thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D. Vô số

Câu 10: Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đường thẳng d thành đường thẳng d'?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.Vô số

Câu 11: Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 12: Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b. Có bao nhiêu phép đôi xứng trục biến a thành a và b thành b?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 13: Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c vuông góc với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a tahnfh b và c thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 14: Đồ thị của hàm số có bao nhiêu trục đối xứng?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 15: Mệnh đề nào sau đây sai?

 • A. Hình gồm hai đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng.
 • B. Hình gồm một đường tròn là một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng.
 • C.Hình gồm một đường tròn là một đường thẳng tùy ý có trục đối xứng.
 • D.Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối xứng.

Câu 16: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến biến:

 • A. B thành C
 • B. C thành A
 • C. C thành B
 • D. A thành D

Câu 17: Hình nào sau đây có tâm đối xứng( Một hình là một chữ cái in hoa):

 • A.Q
 • B.P
 • C.N
 • D.E

Câu 18: Mệnh đề nào sau đây là sai?

 • A.Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng các giữa hai điểm bất kì.
 • B.Nếu thì $Đ_{1}(M)=M'$
 • C.Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nhau với đường thẳng đã cho
 • D.Phép đối xứng tâm biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho

Câu 19: Cho lục giác đều ABCDEFF tâm O. Tâm ảnh của tam giác ABD qua phép đối xứng tâm O.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ cho phép đối xứng tâm $O(0;0)$ biến điểm $M(-2;3)$ thành điểm M' có tọa độ là:

 • A.M'(-4;2)
 • B.M'(2,-3)
 • C.M'(-2;3)
 • D.M'(2;3)

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d:x+y-2=0. Tìm phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng tâm

 • A.x+y+4=0
 • B.x+y-4=0
 • C.4x-y+1=0
 • D.4x-y-1=0
Xem đáp án
 • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021