Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 chương 3:Dãy số-Cấp số cộng và cấp số nhân (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 3:Dãy số-Cấp số cộng và cấp số nhân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Cho cấp số cộng có các số hạng đầu lần lượt là 5;9;13;17;... Tìm số hạng tổng quát $u_{n}$ của cấp số cộng.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho cấp số cộng có $u_{1}=-3$ và $d=\frac{1}{2}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho cấp số cộng có $u_{3}=15$ và $d=-2$. Tìm $u_{n}$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Trong các dãy được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho dãy số , biết $u_{n}=(\frac{n-1}{n+1})^{2n+3}$. Tìm số hạng $u_{n+1}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng?

 • A.1;1;1;1;1;1...
 • B.
 • C.1;3;5;7;9;....
 • D.

Câu 7: Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát $u_{n}$ sau, dãy số nào là dãy số tăng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Trong các dãy số cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào là dãy số tăng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Với mọi số nguyên dương n, tổng chia hết cho:

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 9
 • D. 7

Câu 10: Với mọi số nguyên dương n, tổng là:

 • A. 6
 • B. 3
 • C. 12
 • D. 8

Câu 11: Mạnh cầm một tờ giấy và lấy kéo cắt thành 7 mảnh sau đó nhặt một trong số bảy mảnh giấy đã cắt và lại cắt thành 7 mảnh. Mạnh cứ tiếp tục cắt như vậy. Sau một hồi, Mạnh thu lại và đếm tất cả các mảnh giấy đã cắt. Hỏi kết quả nào sau đây có thể xảy ra?

 • A. Mạnh thu được 122 mảnh
 • B. Mạnh thu được 123 mảnh
 • C. Mạnh thu được 120 mảnh
 • D. Mạnh thu được 121 mảnh

Câu 12: Cho và $x+\frac{1}{x}$ là một số nguyên. Khi đó với mọi số nguyên dương n, có kết luận gì về $T(n,x)=x^{n}+\frac{1}{x^{n}}$ ?

 • A. T(n,x) là số vô tỉ
 • B. T(n,x) là số không nguyên
 • C. T(n,x) là số nguyên
 • D. Các kết luận trên đều sai

Câu 13: Cho dãy số . Kết luận nào đúng?

 • A. Dãy (u_{n}) bị chặn trên
 • B. Dãy (u_{n}) bị chặn dưới
 • C. Dãy (u_{n}) bị chặn
 • D. Các mệnh đề A,B,C đều sai

Câu 14: Cho dãy số

 • A. Dãy là dãy tăng
 • B. Dãy bị chặn dưới
 • C. Cả A và B đề sai
 • D. Cả A và B đều đúng

Câu 15: Biết rằng . Tính $P=a+\frac{b}{4}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

 • A.1;-3;-7;-11;-15;...
 • B.1;-3;-6;-9;-12;...
 • C.1;-2;-4;-6;-8;...
 • D.1;-3;-5;-7;-9;...

Câu 18: Dãy số nào không phải là cấp số cộng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng chuông nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và tiếng chuông bằng số giờ?

 • A. 76
 • B. 78
 • C. 80
 • D. 82

Câu 20: Giả sử lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức $$(a-c)^{2}+(b-c)^{2}+(b-d)^{2}-(a-d)^{2}$$

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 0
Xem đáp án
 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021