Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Hàm số liên tục (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Hàm số liên tục (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hàm số . hàm số $f(x)$ liên tục tại:

 • A. Mọi điểm thuộc
 • B. Mọi điểm trừ
 • C. Mọi điểm trừ
 • D. Mọi điểm trừ và $x=1$

Câu 2: Cho hàm số . Số nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $\mathbb{R}$ là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3

Câu 3: Cho hàm số liên tục trên đoạn $[-1;4]$ sao cho $f(-1)=2,f(4)=7$. Có thể nói gì về số nghiệm của phương trình $f(x)=5$ trên đoạn $[-1;4]$:

 • A. Vô nghiệm
 • B. Có ít nhất một nghiệm
 • C. Có đúng một nghiệm
 • D. Có đúng hai nghiệm

Câu 4: Cho với $x\neq 0$

Phải bổ sung thêm giá trị bằng bao nhiêu thì hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$?

 • A.0
 • B.1
 • C.
 • D.2

Câu 5: Cho hàm số

Với giá trị nào của thì hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=3$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số liên tục tại $x=0$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là sai?

 • A.Hàm số đã cho liên tục trên
 • B.Phương trình không có nghiệm trên khoảng $(-\infty;1)$
 • C.Phương trình có nghiệm trên khoảng $(-2;0)$
 • D.Phương trình có ít nhất nghiệm trên khoảng $(-3;\frac{1}{2})$

Câu 8: Cho với $x\neq 0$

Phải bổ sung thêm giá trị bằng bao nhiêu thì hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho hàm số

Với giá trị nào của thì hàm số đã cho liên tục tại $x=2$?

 • A.-2
 • B.-1
 • C.1
 • D.3

Câu 10: Cho hàm số

Giá trị của để hàm số đã cho liên tục tại $x=-2$ là:

 • A.7
 • B.-7
 • C.5
 • D.1

Câu 11:Hàm số liên tục trên :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ với $f(x)=\frac{x^{3}-3x+2}{x-1}$ với mọi $x\neq 1$. Tính $f(1)$.

 • A.2
 • B.1
 • C.0
 • D.-1

Câu 14: Cho hàm số xác định và liên tục trên $[-3;3]$ với $\frac{ \sqrt{x+3}-\sqrt{3-x}}{x}$ với $x\neq 0$. Tính $f(0)$.

 • A.
 • B.
 • C.1
 • D.0

Câu 15: Cho hàm số xác định và liên tục trên $(-4;+\infty)$ với $\frac{x}{\sqrt{x+4}-2}$ với $x\neq 0$. Tính $f(0)$.

 • A.0
 • B.2
 • C.4
 • D.1

Câu 16: Tìm giá trị thực của tham số để hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^{2}-x-2}{x-2} & \text{ khi } x\neq 2 \\ m & \text{ khi } x=2 \end{cases}$ liên tục tại $x=2$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tìm giá trị thực của tham số để hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^{3}-x^{2}+2x-2}{x-1} & \text{ khi } x\neq 1 \\ 3x+m & \text{ khi } x=1 \end{cases}$ liên tục tại $x=1$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Tìm giá trị thực của hàm số để hàm số $y=f(x)=f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} & \text{ khi } x\neq 1 \\ k+1 & \text{ khi } x=1 \end{cases}$ liên tục tại $x=1$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Biết rằng hàm số liên tục tại $x=3$ (với m là tham số). Khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A.Phương trình không có nghiệm trong khoảng
 • B.Phương trình không có nghiệm trong khoảng
 • C.Phương trình chỉ có một nghiệm trong khoảng
 • D.Phương trình có ít nhất hai nghiệm trong khoảng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Hàm số liên tục


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021