Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P2) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Tam giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

 • A.0
 • B.1
 • C.3
 • D.Vô số

Câu 2: Trong các hình sau đây, hình nào có bốn trục đối xứng?

 • A.Hình binh hành
 • B.Hình chữ nhật
 • C.Hình thoi
 • D.Hình vuông

Câu 3: Hình nào sau đây có trục đối xứng?

 • A.Tứ giác bất kì
 • B.Tam giác cân
 • C.Tam giác bất kì
 • D.Hình bình hành

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Tam giác có trục đối xứng
 • B. Tứ giác có trục đối xứng
 • C. Hình thang có trục đối xứng
 • D. Hình thang cân có trục đối xứng

Câu 5: Trong các hình dưới đây, hình nào có nhiều trục đối xứng nhất?

 • A.Đoạn thẳng
 • B.Đường tròn
 • C.Tam giác đều
 • D.Hình vuông

Câu 6: Trên tia phân giác ngoài của góc $C$ của tam giác ABC lấy điểm M không trùng với C. Tìm mệnh đề đúng nhất:

 • A. MA + MB > CA + CB
 • B. MA + MB > CA + CB
 • C. MA + MB ≥ CA + CB
 • D. MA + MB ≤ CA + CB

Câu 7: Trong mặt phẳng cho parabol $(P)$ có phương trình $y = 4x^{2} - 7x + 3$. Phép đối xứng trục $Oy$ biến $(P)$ thành $(P’)$ có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Trong mặt phẳng cho đường thẳng d có phương trình $2x - 8y + 11 = 0$. Phép đối xứng trục $Oy$ biến $d$ thành $d’$ có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Trong mặt phẳng cho đường thẳng d có phương trình $x-2y+2=0$ và đường thằng $l$ có phương trình : $x - y + 1 = 0$. Phép đối xứng trục $l$ biến $d$ thành $d’$ có phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho hai điểm A, B cùng phía với đường thẳng . gọi A’, B’ lần lượt là hình chiếu của A, B trên đường thẳng d. Tìm vị trí điểm C trên để chu vi tam giác ABC nhỏ nhất.

 • A. C trùng với A’
 • B. C trùng với B’
 • C. C là trung điểm của A’B’
 • D. Vị trí khác

Câu 11: Phép đối xứng trục biến hình vuông ABCD thành chính nó khi và chỉ khi

 • A. Một đường chéo của hình vuông nằm trên
 • B. Một cạnh của hình vuông nằm trên
 • C. đi qua trung điểm của 2 cạnh đối của hình vuông
 • D. A và C đều đúng

Câu 12; Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Khẳng định nào sau đây là đúng về phép đối xứng trục?

 • A.Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục CD
 • B.Phép đối xứng trục AC biến D thành C
 • C.Phép đối xứng trục AC biến D thành B
 • D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 13: Phép đối xứng trục biến một tam giác thành chính nó khi và chỉ khi

 • A.Tam giác đó là tam giác cân
 • B.Tam giác đó là tam giác đều
 • C.Tam giác đó là tam giác cân có đường cao ứng với cạnh đáy nằm trên
 • D.Tam giác đó là tam giác đều có trọng tâm nằm trên

Câu 14: Mệnh đề nào sau đây là sai?

 • A.Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng các giữa hai điểm bất kì
 • B.Phép đối xứng trục biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng nhau với đường thẳng đã cho.
 • C.Phép đối xứng trục biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho
 • D.Phép đối xứng trục biến đường tròn thành đường tròn bằng đường tròn đã cho

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm $M(2;3)$. Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của $M$ qua phép đối xứng trục $Ox$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ qua phép đối xứng trục $Oy$, điểm $A(3;5)$ biến thành điểm nào trong các điểm sau?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Trong mặt phẳng cho đường tròn $(C)$ có phương trình: $x^{2} + y^{2} - 4x + 5x + 1 = 0$. Phép đối xứng trục $Oy$ biến $(C)$ thành $(C’)$ có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Xem các chữ cái in hoa A,B,C,D,X,Y, như hình. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Hình có một trục đối xứng là A,Y. Các hình khác không có trục đối xứng.
 • B.Hình có một trục đối xứng là A,B,C,D,Y. Hình có 2 trục đối xứng là:X.
 • C.Hình có một trục đối xứng là A,B. Hình có 2 trục đối xứng là: D,X
 • D.Hình có một trục đối xứng:C,D,Y. Hình có hai trục đối xứng:X. Các hình khác không có trục đối xứng.

Câu 19: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 20: Cho ba đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài với nhau tạo thành hình . Hỏi có mấy trục đối xứng?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Phép đối xứng trục


Trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Phép đối xứng trục (P1)
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021