Trắc nghiệm Hình học 11: bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD. Những khẳng định nào sau đây là đúng?

 1. (1) MN //(BCD)
 2. (2) MN //(ACD)
 3. (3) MN // (ABD)
 • A. Chỉ có (1) đúng
 • B. (2) và (3)
 • C. (1) và (2)
 • D. (1) và (3)

Câu 2: Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) đi qua M, song song với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

 • A. Thiết diện là tam giác
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình thoi
 • D. Hình thang

Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M song song với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

 • A. Hình thang có đúng một cặp cạnh song song
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình tam giác
 • D. Hình ngũ giác

Câu 4: Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 5: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. Không
 • D. Vô số

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

 • A. AC
 • B. BD
 • C. AD
 • D. SC

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. MNPQ là hình bình hành.
 • B. MNPQ là hình thoi.
 • C. MNPQ là hình thang chỉ có một cặp cạnh đối song song.
 • D. MNPQ là tứ giác không có cặp cạnh nào song song.

Câu 8: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Gọi K là giao điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) là hình gì?

 • A. Thiết diện là hình thang cân.
 • B. Hình bình hành.
 • C. Tam giác.
 • D. Tứ giác không có cặp cạnh nào song song.

Câu 9: Cho hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

 • A. Song song với hai đường thẳng đó
 • B. Song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.
 • C. Trùng với một trong hai đường thẳng đó
 • D. Cắt một trong hai đường thẳng đó

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD đấy ABCD là hình bình hành tâm O. gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNC) và (ABD) là đường nào trong các đường thẳng sau đây?

 • A. OA
 • B. OM
 • C. OC
 • D. CD

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD đấy ABCD là hình bình hành tâm O. gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNO) và (ABCD) là đường nào trong các đường thẳng sau đây?

 • A. OA
 • B. OM
 • C. ON
 • D. đường thẳng d qua O và d // AB

Câu 12: Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (∝), mặt phẳng (β) chứa d và cắt (∝) theo giao tuyến d’. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A. d’ // d hoặc d’ ≡ d
 • B. d’ // d
 • C. d’ ≡ d
 • D. d’ và d chéo nhau

Câu 13: Cho tứ diện ABCD. Lấy M là một điểm thuộc miền trong của tam giác ABC. Gọi (∝) là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Thiết diện tạo bởi (∝) và tứ diện ABCD là hình gì?

 • A. Tam giác
 • B. Hình thoi
 • C. Hình bình hành
 • D. Hình ngũ giác

Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

 • A. Tam giác
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình thang
 • D. Hình thoi

Câu 15: Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O’. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 • A. OO’ // (ABCD)
 • B. OO’ // (ABEF)
 • C. OO’ // (BDF)
 • D. OO’ / /(ADF)

Câu 16: Cho tứ diện ABCD. Hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của AC, AD. Mặt phẳng chứa MN và song song với AB. Thiết diện của với tứ diện ABCD là:

 • A. Hình thang
 • B. Hình bình hành
 • C. Hình chữ nhật
 • D. Hình vuông

Câu 17: Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Nếu (P) song song với a thì (P) thì cũng song song với b
 • B.Nếu (P) cắt a thì (P) cũng cắt b
 • C.Nếu (P) chứa a thì (P) cũng chứa b
 • D. Các khẳng định A,B,C đều sai

Câu 18: Cho a//, mặt phẳng $(\beta)$ qua d cắt theo giao tuyến d'. Khi đó:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Có bao nhiêu mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng chéo nhau?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.Vô số

Câu 20: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.Có duy nhất một mặt phẳng song song với a và b
 • B.Có duy nhất một mặt phẳng qua a và song song với b
 • C.Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm M, song song với a và b ( với M là điểm cho trước)
 • D.Có vô số đường thẳng song song với a và cắt b
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song


Trắc nghiệm Hình học 11: bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song (P2)
 • 34 lượt xem