Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (P1) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số .

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đâu?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Tính đạo hàm của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: bằng:

 • A.0
 • B.2
 • C.
 • D.

Câu 20: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác


Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (P2)
 • 14 lượt xem