Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 chương 4: Giới hạn (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm chương 4: Giới hạn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tổng của cấp số nhân vô hạn là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.-1

Câu 2: Tổng của cấp số nhân vô hạn là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.4

Câu 3: Kết quả của giới hạn

 • A. 4
 • B.
 • C. 5
 • D. -4

Câu 4: Kết quả của giới hạn

 • A.
 • B. -2
 • C.0
 • D.

Câu 5: Trong giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng -1?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. 0

Câu 7: Rút gọn sinx\neq \pm 1$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,5111... được biểu diễn bởi phân số tối giản . Tính tổng $T=a+b$.

 • A. 17
 • B. 68
 • C. 133
 • D. 137

Câu 9: bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: bằng

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.

Câu 11: bằng:

 • A.-3
 • B.-1
 • C.0
 • D.1

Câu 12: bằng:

 • A.0
 • B.1
 • C.
 • D.

Câu 13: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: bằng:

 • A.
 • B.8
 • C.
 • D.

Câu 15: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Giá trị của giới hạn là:

 • A.0
 • B.
 • C.1
 • D.

Câu 17: Cho hàm số

Khi đó: bằng:

 • A.
 • B. 2
 • C. 4
 • D.

Câu 18: bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19:

 • A.
 • B.4
 • C.0
 • D.

Câu 20: bằng

 • A. -15
 • B. -7
 • C. 3
 • D.
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021